fbpx

Når du sælger din andelsbolig

Generel vejledning ved salg af din andelsbolig

Nedenstående vejledning er en generel vejledning. Der kan i nogle foreninger være forhold, som ikke fremgår af nedenstående. Kontakt gerne bestyrelsen eller administrationen herom.

 • Bestyrelsen samt administrationen skal underrettes om dit salg, og du skal sikre dig, at der ikke står nogen på venteliste.
 • Såfremt der jf. vedtægten skal udarbejdes el-tjek og/eller VVS-tjek, kontakt da bestyrelsen eller administrationen for at gennemføre dette.
 • Der skal udarbejdes ”nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg” samt ”nøgleoplysningsskema om andelsboligforeningen”.
 • Andelsboligen udbydes til salg – evt. via ejendomsmægler eller gør-det-selv. Sker det via ejendomsmægler, kan andelsboligskema bestilles på info@laros.dk.
 • Sælger kan som udgangspunkt selv fastsætte en salgsdag, men det anbefales, for at der er rimelig tid til at gennemføre handlen, at processen startes et par måneder før overtagelsesdagen.
 • Når der er fundet en køber, udarbejdes en overdragelsesaftale (kan udarbejdes af fx administrationen, ejendomsmægler eller en advokat), som både køber og sælger skriver under på. Der er en lang række yderligere dokumenter, som skal udleveres til køber, forud for handlens indgåelse. Køber skal endvidere underskrive ”oplysning om fortrydelsesret”.

Der kan endvidere være specielle forhold i foreningen, som kræver yderligere dokumenter til underskrift/ omberegning af maksimalprisen el. lign. Kontakt administrationen herom.

 • Såfremt administrator ikke har udarbejdet overdragelsesaftalen, sendes overdragelsesaftale m.v. til administrationen med henblik på formel godkendelse af indholdet samt indhentning af underskrifter fra bestyrelsen.
 • Alle parter skal have en kopi af den underskrevne aftale, når den er på plads.
 • Sælger indsender sit andelsbevis til administrationen med henblik på transport til køber.
 • Køber overfører købesum i henhold til overdragelsesaftalen – til foreningens konto.
 • Køber tilmelder sig ved elforsyningen. Sælger afmelder sig ved elforsyningen. Bemærk at elforsyningens frister skal overholdes (typisk kan det senest ske ca. 1 uge før overdragelsestidspunktet)
 • Aflæsning af varme og evt. koldt vand bestilles af administrationen og udføres af varmemålerfirmaet.
 • Sælger overdrager på overtagelsesdagen andelsboligen ti l køber. Køber og sælger aftaler selv de nærmere omstændigheder, tidspunkt m.v. Det påhviler sælger at aflæse el og indberette dette til forsyningsselskabet.
 • Bestyrelsen gennemgår med køber (og evt. sælger) andelsboligen med henblik på konstatering af evt. skjulte mangler m.v. Bestyrelsen eller køber meddeler administrationen (beskrivelse samt forventet udbedringsbeløb), såfremt der er mangler, som kræver tilbageholdelse i afregningen overfor sælger.
 • Administrationen udarbejder afregning til sælger/forestår afregning med rettighedshavere, herunder kontrollerer for pant i andelsboligen. Der tilbageholdes beløb til uafsluttet forbrugsregnskab (godskrives sælger på forbrugsregnskabet) samt ti l eventuelle mangler, konstateret af køber/bestyrelsen inden for den i vedtægterne nævnte frist.
 • Administrationen transporterer andelsbeviset til køber.
 • Når fristen for købers fremsættelse af krav for skjulte mangler m.v. er overskredet, foretages afregning af det tilbageholdte beløb hertil.

Vedligeholdelsesstand / Bagatelgrænse – i praksis

Man skal være opmærksom på, at med ganske få undtagelser, vil en andelsbolig ikke fremtræde som nyistandsat, men vil afspejle længere tids brug, slid og ælde. Andelsboligerne overtages som sådan.
Vedligeholdelsesstanden er indregnet i den vurdering, der er anvendt til fastsættelse af andelsværdien, og andelsboligerne overdrages således ikke som nyistandsatte lejligheder.
Løse skabslåger, manglende dørhåndtag, skruer, løse stikkontakter, huller og ridser i vægge, døre m.v. hører alle til normalt slid og ælde, og dette falder derfor under bagatelgrænsen.
Er der derimod tale om skjulte mangler, ulovlige installationer eller væsentlige skader påført under sælgers udflytning, kan der være tale om en relevant mangel.
Før køber gør krav om mangler gældende, skal det tages med i betragtningen, at der kan være betydelige omkostninger forbundet med at rejse kravet. Typisk kan det løbe op i et par tusinde kroner alene for sagsbehandlingen. Køber vil selv skulle betale disse omkostninger, såfremt kravet viser sig at være uberettiget.
Administrationen behandler som hovedregel kun krav, der forventeligt overstiger kr. 1.000. (domstolene arbejder ved handel med fast ejendom med en bagatelgrænse på kr. 5.000).
Sager vedr. krav om mangler er som hovedregel en sag mellem køber og sælger. Administrationen vil derfor beregne et honorar for behandlingen af sådanne sager. Administrationen samt bestyrelsen har ret – men ikke pligt – til at tilbageholde beløb og til at involvere sig i en eventuel tvist mellem køber og sælger.

Prisliste – overdragelse af andelsbolig

Kontakt Laros her, hvis du skal sælge (login+kontakt)